Direct een Afspraak maken?

U kunt direct via onze website een afspraak inplannen, of telefonisch op werkdagen tussen 8.30 en 17.30 uur: 020-2600718

Afspraak maken

Op grond van de Arbeidsomstandighedenwet dient een werkgever zijn werknemers in de gelegenheid te stellen om periodiek een onderzoek te ondergaan, dat erop is gericht de risico’s die de arbeid voor de gezondheid van de werknemers met zich meebrengt zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken. Dit onderzoek staat bekend als het Preventief Medisch Onderzoek (PMO) en is de opvolger van het Periodiek Arbeids Gezondheidskundig Onderzoek (PAGO).

Regelgeving preventief medisch onderzoek

Een werkgever is niet verplicht om een PMO te laten uitvoeren bij alle werknemers maar moet hen slechts de mogelijkheid van een PMO bieden. Wanneer een werkgever deze mogelijkheid niet biedt heeft de ondernemingsraad (OR) het recht de werkgever hierop te wijzen. De verplichte periodieke keuringen die werknemers in bepaalde branches moeten ondergaan, kunnen ook in het PMO worden opgenomen. Een werknemer is op zijn beurt niet verplicht gebruik te maken van de mogelijkheid om een PMO te ondergaan maar kan zelf de keuze maken om dit wel of niet te doen. Voor bepaalde branches is echter in de CAO vastgelegd dat deelname aan het PMO wel verplicht is. Een PMO heeft geen rechtspositionele gevolgen. Dit kan anders zijn wanneer het om een verplichte keuring gaat.

Doelen PMO

Voor de werkgever is het PMO een goed instrument om de gezondheidsrisico’s van het werken binnen de organisatie in beeld te brengen. Op deze manier kan de gezondheid van individuele en groepen werknemers in relatie tot het werk bewaakt en bevorderd worden. Voorts kunnen er indien nodig op basis van de uitkomsten van het PMO preventieve maatregelen worden genomen ter voorkoming van beroepsziekten en arbeidsgebonden aandoeningen bij werknemers, zowel bij individuen als bij groepen. Tot slot kan door middel van het PMO het functioneren en de inzetbaarheid van individuele werknemers bewaakt en verbeterd worden.

Voor de individuele werknemer biedt de PMO de gelegenheid om eventuele gezondheidsklachten en -risico’s en lichamelijke afwijkingen (zowel met betrekking tot de algemene gezondheidssituatie als werkgerelateerd) boven water te krijgen, zodat indien nodig behandeling of preventie kan plaatsvinden.

Inhoud preventief medisch onderzoek

Omdat het PMO een preventief doel heeft, betreft het niet alleen een onderzoek maar ook (indien nodig) interventies. Er wordt door Certus Arbo bij het PMO daarom conform de Leidraad Preventief Medisch Onderzoek van werkenden van de Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde ( NVAB 2005,2008) gekeken naar de fysieke en psychische conditie van de werknemer en naar eventuele chronische aandoeningen. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan eventuele riskante leefgewoonten die de werknemer heeft en wordt er indien nodig leefstijladvies gegeven.

Tijdens het PMO zal de keuringsarts zowel vragen stellen over de huidige medische situatie en de medische voorgeschiedenis als over de werkomstandigheden en -beleving. Om eventuele gezondheidsklachten en -risico’s en lichamelijke afwijkingen in beeld te kunnen brengen, doet de keuringsarts daarnaast een lichamelijk onderzoek. De precieze inhoud van de keuring kan per geval en branche verschillen en wordt in overleg met de werkgever bepaald.

Kosten preventief medisch onderzoek

De kosten van het PMO worden door de werkgever betaald (soms wordt een deel van de kosten door de zorgverzekeraar vergoed). De prijs van het PMO is afhankelijk van de inhoud van de keuring. U kunt hierover contact met ons opnemen.

Maak een afspraak bij Certus Arbo

Dat kan op twee manieren:

  • Via het online agendasysteem hieronder
  • Telefonisch op werkdagen tussen 8.30 en 17.30 uur: 020-2600718